Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ BẰNG

lò ở vị trí nằm ngang hay hơi dốc, cửa thông trực tiếp ra mặt đất. Có LB thăm dò; LB khai thác (vận chuyển, thông gió, thoát nước). Thường mở vỉa bằng LB ở những nơi có đồi núi, địa hình thay đổi mạnh. Mở LB là phương pháp mở vỉa có lợi kinh tế và đơn giản, giá thành khai thác khoáng sản hạ, năng suất lao động cao, công trình phục vụ trên mặt đất đơn giản. Tại khu mỏ Quảng Ninh có nhiều mỏ than mở vỉa bằng LB, vd. Mạo Khê.