Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IUGS

(A. International Union of Geological Sciences) x. Hiệp hội Địa chất Quốc tế.