Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOCBLENĐIT

   (A. hornblendite), đá macma bazơ xâm nhập, thành phần chủ yếu là amphibon (hocblen), màu lục sẫm, đá hiếm gặp, thấy ở Núi Chúa cùng với piroxenit.