Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN TÌM KIẾM

tổ hợp các công tác khoan được tiến hành trong giai đoạn tìm kiếm các mỏ khoáng sản, nhằm phát hiện dạng mỏ chính, cùng những thành phần khoáng sản có ích đi kèm. Đặc điểm của KTK là lấy toàn bộ mẫu lõi trong giới hạn có thể của từng sản phẩm và ở các ranh giới phân cách địa tầng cũng như tiến hành đồng bộ nghiên cứu địa vật lí giếng khoan và thử mẫu từng sản phẩm.