Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN CẤU TRÚC

khoan với mục đích soi sáng cấu trúc địa chất của một khu vực. Xt. Khoan khống chế.