Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHẢ NĂNG HẤP THỤ

khả năng của các hạt đất hút từ môi trường xung quanh và giữ lại những vật chất khác nhau: cứng, lỏng và khí, những ion, phân tử và các hạt keo. Phân biệt năm dạng hấp thụ: cơ học, vật lí, hoá lí, hoá học và sinh học. Hấp thụ cơ học: giữ lại các hạt lơ lửng trong nước khi nước thấm qua đất. Hấp thụ vật lí: hút các vật chất xung quanh do sức căng bề mặt hạt đất. Hấp thụ dương đặc trưng cho chất hữu cơ làm giảm sức căng bề mặt, còn hấp thụ âm đặc trưng cho chất vô cơ làm tăng sức căng bề mặt. Hấp thụ hoá lí rất đặc trưng cho đất loại sét, là sự trao đổi một phần các cation hoặc ion phân bố trong lớp khuếch tán của các hạt keo sét cho một số lượng ion trong dung dịch tiếp cận với đất (xt. Trao đổi cation trong đất). Hấp thụ hoá học: tạo thành các hợp chất hoá học trong đất do kết quả tác dụng tương hỗ của các thành phần cấu tạo nên đất với dung dịch bao quanh làm bão hoà đất. Phát sinh và tích tụ những hợp chất không hoà tan, gắn kết hoặc tạo nên những kết hạch lấp đầy lỗ rỗng, khe nứt và hang hốc, làm biến đổi màu sắc, hình dạng bên ngoài, trạng thái vật lí và độ bền cơ học của đất. Hấp thụ sinh học: tạo thành và tích tụ trong đất những vật chất là sản phẩm sống của vi sinh vật, động vật và thực vật cũng làm thay đổi thành phần, trạng thái và tính chất của đất. Cả năm loại hấp thụ trên liên kết với nhau thành phức hệ hấp thụ. Các thể hấp thụ quan trọng trong đất là mùn, khoáng sét, oxit hoặc hiđroxit của sắt, nhôm.