Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ THỐNG KÍ HIỆU TẦNG ĐẤT

trong thổ nhưỡng học thường dùng hệ thống kí hiệu ABC,.... để gọi các tầng đất của mặt cắt: A - tầng trên (có độ mùn hoá khác nhau) và các tầng tàn tích, có thể bổ sung A1, A2,... tuỳ thuộc tính chất đặc trưng; B - tầng trung gian, khác với tầng trên và đá mẹ, tuỳ đặc điểm riêng, có thể bổ sung Bca (có canxi), Bg (có glây); C - đá mẹ tạo ra đất; D - đá gốc (lót) nằm dưới đá mẹ.