Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ THỐNG KHAI THÁC MỎ

trình tự tiến hành các công tác mỏ đảm bảo việc khai thác được an toàn và kinh tế theo sản lượng quy định, đồng thời sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản. Ở mỏ lộ thiên, HTKTM là trình tự tiến hành các công việc đào hào, mở tầng, bóc đất đá và khai thác khoáng sản. Ở mỏ hầm lò, HTKTM là trình tự tiến hành trong không gian và thời gian các công việc đào lò chuẩn bị và lò chợ. Hiện nay, có nhiều cách phân loại HTKTM căn cứ vào các đặc trưng khác nhau. Việc lựa chọn HTKTM phải thông qua tính toán kinh tế - kĩ thuật trong đó có xét đến: các yếu tố địa chất mỏ (thế nằm của vỉa khoáng sản, tính chất cơ lí của đất đá và quặng, vv.), các yếu tố kĩ thuật mỏ (các phương tiện kĩ thuật dùng để tiến hành các công việc chuẩn bị và khai thác).