Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ NHẢ NƯỚC

tỉ số giữa thể tích nước chảy ra tự do từ đất và thể tích của đất, được biểu thị bằng phần trăm (%). Khả năng cho nước chảy ra tự do được gọi là khả năng nhả nước (cg. thải nước, cho nước), chỉ có ở cát, sỏi, cuội. HSNN của sỏi và cát hạt to bằng 0,25 - 0,35; của cát hạt vừa: 0,20 - 0,25; của cát hạt nhỏ: 0,15 - 0,20; của cát hạt mịn: 0,10 - 0,15. HSNN được sử dụng để xác định khả năng và đánh giá cường độ tháo khô khi xây dựng hệ thống thoát nước, tính toán dòng nước chảy đến, vv.