Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ CỐ KẾT

đại lượng biểu thị ảnh hưởng phối hợp của độ thấm nước và độ nén lún của đất đối với tốc độ nén chặt, được đo bằng cm2/năm hoặc cm2/s.

HSCK Cv = trong đó k là hệ số thấm của đất (cm/năm hay cm/s), a - hệ số nén

 

lún của đất, (cm2/kg); γn - khối lượng riêng của nước (g/cm3); e - hệ số độ rỗng của đất.