Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TOÀN ĐỊA MÁNG

(khái niệm cũ) theo giả thuyết cũ kiến tạo địa máng, thuật ngữ TĐM chỉ toàn bộ diện tích Trái Đất mang tính chất của địa máng trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển địa chất. Đối lập với khái niệm toàn nền.