Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TOẠ ĐỘ ĐỊA TỪ

vĩ độ và kinh độ của điểm ở mặt đất trong khảo sát các hiện tượng từ của Trái Đất. Vĩ độ được tính trong mặt phẳng kinh tuyến địa từ bắt đầu từ xích đạo từ cho tới điểm khảo sát. Kinh độ là góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến địa từ chứa điểm khảo sát với mặt phẳng kinh tuyến địa từ qua cực địa lí.