Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG MUỐI

1. Hiệu ứng làm tăng độ ion hoá của chất điện li yếu khi thêm chất điện li không có ion chung.

2. Trong động học, các phản ứng ion có hai HƯM: HƯM sơ cấp (ảnh hưởng của nồng độ chất muối thêm vào đến hệ số hoạt độ của các ion phản ứng) và HƯM thứ cấp (ảnh hưởng của nồng độ chất muối thêm vào đến nồng độ các ion phản ứng).