Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH

hỗn hợp đồng thể gồm dung môi, chất tan và trong một số trường hợp còn có sản phẩm tương tác giữa chúng. Trong DD, phân tử chất tan phân bố đều trong dung môi. Vd. DD muối tan trong nước, DD etanol trong nước, kim loại trong kim loại, khí trong kim loại, vv.