Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẲNG HƯỚNG

nói về một chất hoặc một môi trường khảo sát có tính chất vật lí giống nhau theo mọi hướng. Tính ĐH thường đặc trưng cho các chất khí, chất lỏng và chất rắn vô định hình.