Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐITHIZO

 (A. dithizon; cg. điphenylđithiocacbazon), C6H5N = N – CS – NHNHC6H5. Tinh thể xanh thẫm. Không tan trong nước; tan trong dung dịch kiềm, cacbonat kim loại kiềm, axit sunfuric, vv. Tạo được với nhiều cation kim loại những nội phức màu hồng tan trong CHCl3, CCl4. Được dùng làm thuốc thử để xác định nhiều kim loại bằng phương pháp trắc quang.