Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG PHÂN CẤU DẠNG

 một loại đồng phân lập thể. Gồm các cấu dạng bền của một hợp chất, vd. n – butan ở điều kiện thường tồn tại khoảng 70% ở cấu dạng anti (cg. cấu dạng đối) và khoảng 30% ở cấu dạng syn (cg. cấu dạng lệch).