Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHICHIBABIN A. E.

(Aleksej Evgen’evich Chichibabin; 1871 - 1945), nhà hoá học hữu cơ Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1928 - 36). Từ 1930, sống ở nước ngoài. Nghiên cứu trong lĩnh vực dị vòng nitơ (chủ yếu là piriđin). Một trong những người đặt nền móng cho nền công nghiệp hoá dược Liên Xô. Giải thưởng Lênin (1925).