Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHUYỂN DỊCH PHÓNG XẠ

sự thay đổi vị trí các nguyên tố phóng xạ trong hệ thống tuần hoàn do kết quả phân rã α, β (ββ+). Trong phân rã α, hạt nhân mất hai proton và hai nơtron, do đó điện tích hạt nhân giảm hai đơn vị, số khối giảm bốn đơn vị, kết quả tạo ra nguyên tố mới có số thứ tự giảm hai đơn vị.

Trong phân rã β, một nơtron của hạt nhân phóng xạ phóng đi một electron và chuyển thành proton, do đó, điện tích hạt nhân tăng một đơn vị, kết quả tạo ra nguyên tố mới có số thứ tự tăng một đơn vị.

Trong phân rã β+, một proton phóng ra một pozitron và chuyển thành nơtron, do đó điện tích hạt nhân giảm một đơn vị, tạo ra nguyên tố mới có số thứ tự giảm một đơn vị.