Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT

(A. acid), theo nghĩa hẹp, là chất khi hoà tan trong nước sinh ra ion H+ (chính xác hơn là ion H3O+), vd. HCl H+ + Cl; cation (thường là kim loại) có thể thay thế ion H+ của A để tạo nên muối. Tuỳ theo số lượng ion H+ có thể thay được bởi cation kim loại mà người ta phân biệt: đơn A (vd. HCl) và đa A (vd. H2SO4, H3PO4). Các A mạnh (vd. HNO3) phân li hoàn toàn trong dung dịch nước loãng; còn các A yếu (vd. H2CO3, các A hữu cơ) chỉ phân li một phần.

Theo quan niệm hiện đại, A là chất có khả năng cho ion H+ (proton) – A kiểu Brơnxtet [gọi theo tên nhà hoá lí Đan Mạch Brơnxtet (J. N. Brönsted; 1879 - 1947)] – hoặc có khả năng nhận electron – A kiểu Liuyt [gọi theo tên nhà vật lí và hoá học Hoa Kì Liuyt (G. N. Lewis; 1880 - 1969)].