Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AVÔGAĐRÔ (SỐ)

(thường kí hiệu NA), số nguyên tử cacbon trong 12 g cacbon 12C. Trong định nghĩa của đơn vị mol, số A bằng số phân tử, nguyên tử hoặc ion trong một mol vật chất: NA = 6,02298.1023 mol–1. Xt. Mol.