Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANPHA

(A. alpha; α), chữ cái đầu tiên của tiếng Hi Lạp, dùng để chỉ: 1) Vị trí của nguyên tử cacbon bên cạnh nhóm chức ở các hợp chất không vòng, vd. axit α – brompropionic (CH3CHBrCOOH). 2) Vị trí của nguyên tử cacbon gần với nguyên tử cacbon chung nhất trong hợp chất bixiclic, vd. vị trí 1, 4, 5 và 8 trong naphtalen. 3) Vị trí nguyên tử cacbon gần với dị tố nhất trong các hợp chất dị vòng, vd. vị trí 2 và 6 trong piriđin.

 


Anpha