Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANKOXI

(A. alkoxy), RO –. Nhóm nguyên tử hoá trị một, gồm có gốc hiđrocacbon R (ankyl) và nguyên tử oxi, từ đó mà đặt tên gọi; vd. CH3O – là metoxi, C2H5O – là etoxi, C6H5O – là phenoxi. Cũng có thể xem A như một thành phần của ancol ROH, ete R – OR, este R'CO – OR.