Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMON PHÂN

(A. ammonolysis), thuật ngữ dùng để chỉ một loại phản ứng sử dụng phân tử amoniac để tạo thành nhóm NH2 trong hợp chất hữu cơ, chẳng hạn: 1) Phản ứng phân huỷ chất hữu cơ có liên kết phân cực bằng amoniac, vd.

RCOCl + 2NH3 → RCONH2 + NH4Cl;

RCOOR + NH3 → RCONH2 + ROH

2) Phản ứng xảy ra khi xử lí hiđrocacbon bằng tác dụng của khí amoniac (NH3) ở áp suất cao và nhiệt độ đủ lớn.