Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BENZYL

(A. benzyl), gốc hoá trị một C6H5CH2 – xuất phát từ toluen.