Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP ĐO ĐỘ ĐỤC

x. Phân tích độ đục.