Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP TIẾP XÚC

một trong những phương pháp sản xuất axit sunfuric (H2SO4) trong công nghiệp: Khí anhiđrit sunfurơ (SO2) được oxi hoá bởi oxi của không khí thành anhiđrit sunfuric (SO3) bằng cách cho các khí tiếp xúc với chất xúc tác rắn platin (Pt) hoặc vanađi pentoxit (V2O5) (do đó phương pháp này được gọi là PPTX). Dùng H2SO4 đậm đặc để hấp thụ khí SO3 tạo thành oleum [không dùng nước (H2O) vì H2O tạo nên với khí SO3 những hạt sương mù khó lắng]. Từ oleum, pha ra những dung dịch H2SO4 với nồng độ tuỳ ý.