Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SILIC CLORUA

(A. silicon chloride), có ba hợp chất: 1. Silic tetraclorua, SiCl4. Chất lỏng bốc khói, không màu; khối lượng riêng 1,524 g/cm3; tnc = - 68,8oC; ts = 57,0oC. Tác dụng mạnh với nước tạo thành silic oxit (SiO2) và hiđro clorua (HCl). Được sử dụng trong kĩ thuật điện.

2. Silic triclorua, Si2Cl6. Chất rắn màu trắng; khối lượng riêng 1,58g/cm3 ở 0oC; tnc = 1oC, ts = 146oC (phân huỷ).

3. Si3Cl8: bột màu trắng.