Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
POLIPEPTIT

 (A. polypeptide), sản phẩm trùng ngưng của axit amin mà trong mạch phân tử có nhóm peptit - CONH -. Các P bậc cao là protein (phân tử khối trên mười nghìn).