Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

 quá trình biến đổi của các hạt nhân nguyên tử khi tương tác với các hạt cơ bản (nơtron,  proton...), các lượng tử gamma, hoặc với nhau. Thường được thực hiện bằng cách bắn các hạt nhẹ vào hạt nhân. Các PƯHN tuân theo các định luật bảo toàn chung (bảo toàn năng lượng, xung lượng, mômen xung lượng, vv.) và tuỳ loại tương tác (mạnh, yếu, điện từ) mà tuân theo các định luật bảo toàn riêng. Các PƯHN là nguồn chủ yếu cung cấp dữ liệu cho vật lí hạt nhân. PƯHN được Rudơfo E. (E. Rutherford) thực hiện lần đầu tiên năm 1919, khi ông bắn phá nitơ nguyên tử bởi các hạt.