Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG ĐỊNH TÍNH

phản ứng nhận biết, phát hiện một chất  trong hỗn hợp nhiều chất. Xt. Phân tích định tính.