Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỄM ĐỘC

(hoá), tình trạng hoạt tính bị giảm hoặc mất hẳn do tác dụng của một số chất đưa từ ngoài vào. Chất xúc tác bị NĐ sẽ mất khả năng xúc tác của nó. Vd. trong quá trình tổng hợp amoniac từ nitơ và hiđro, chất xúc tác sắt bị NĐ bằng oxi và hơi nước do sắt bị oxi hoá thành sắt oxit; đó là NĐ không thuận nghịch. Có nhiều trường hợp NĐ có tính thuận nghịch chủ yếu do các tâm hoạt động xúc tác hấp phụ mạnh các phân tử chất độc hoặc bị che phủ bởi các sản phẩm ngưng kết (các oligome nghèo hiđro). Về nguyên tắc, hoạt tính xúc tác trong trường hợp NĐ thuận nghịch có thể phục hồi bằng giải hấp (mặc dù trong thực tế xảy ra rất chậm) còn trong trường hợp NĐ không thuận nghịch thì hoạt tính chỉ có thể được phục hồi (hầu như không hoàn toàn) bằng một quá trình xử lí hoá học.