Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẦM TINH THỂ

tinh thể nhỏ hình thành đầu tiên và từ đó các tinh thể lớn hơn được tạo ra trong dung dịch quá bão hoà. Có thể thêm MTT từ ngoài vào dung dịch quá bão hoà.