Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỰC VIẾT

dung dịch thật hoặc dung dịch nửa keo (bán keo) của một phẩm màu nào đó trong nước. Ngoài ra, còn có một số phụ gia khác để nâng cao phẩm chất MV.