Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỐI NGẬM NƯỚC

muối mà phân tử kèm theo một số phân tử nước kết tinh, vd. CaSO4.5H2O, FeSO4.7H2Ọ.