Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠNG THÁI TẬP HỢP CỦA VẬT CHẤT

x. Trạng thái kết tập của vật chất.