Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT PEPTIT

liên kết đồng hoá trị (―CO― NH―) giữa nhóm α - caboxyl của một axit amin này với nhóm α - amin của một axit amin khác, loại trừ một phân tử nước.

Vd. sơ đồ phản ứng:

  

Liên kết peptit

Sản phẩm của phản ứng này là 1 đipeptit, nếu có 3, 4, 5... hoặc nhiều axit kết hợp với nhau, tạo thành các peptit có tên tương ứng là tripeptit, tetrapeptit, vv.