Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HENRY

đơn vị hệ số tự cảm, hệ số hỗ cảm trong hệ SI và của bảng đơn vị hợp pháp, kí hiệu H. Là hệ số tự cảm của mạch kín khi dòng điện 1A chạy qua thì sinh ra trong chân không từ thông 1 Wb (vêbe) qua mạch đó. Gọi theo tên nhà vật lí Hoa Kì Henry (J. Henry). Trong thực tế thường dùng đơn vị ước miliHenri (1mH = 10-3 H).