Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ HỌC PLASMA

ngành hoá học dùng plasma làm môi trường cho những phản ứng hoá học ở nhiệt độ cao. Trong hoá học, plasma được dùng làm chất có nhiệt độ cao để thực hiện phản ứng thu nhiệt hoặc tác dụng lên vật liệu chịu nóng trong quá trình nghiên cứu chúng. Những phản ứng đặc trưng của HHP là những phản ứng tạo ra những ion phân tử H2+, N2+, O2+, vv. Trong những quá trình của HHP có nhiều triển vọng, có thể kể: oxi hoá trực tiếp nitơ trong khí quyển, điều chế axetilen bằng điện, crackinh metan và các hiđrocacbon khác... Ngành luyện kim plasma là một chuyên ngành của HHP điều chế kim loạiphi kim tinh khiết.