Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CAĐIMI CLORUA

 (A. cadmium chloride), muối khan CdCl2, là chất màu trắng; khối lượng riêng 4,05 g/cm3; tnc = 568 oC; ts = 964 oC. Rất độc. Dễ tan trong nước, ít tan trong các ancol etylic và metylic. Muối ngậm nước là CdCl2.2,5H2O. Điều chế bằng phản ứng giữa cađimi kim loại và axit clohiđric. Dùng để điều chế cađimi sunfua; dùng trong nghề ảnh, phẩm màu, in hoa, sản xuất đèn điện tử, vv.