Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MANTOZƠ

(A. maltose; cg. đường mạch nha), C12H22O11. Tinh thể ngậm nước của dạng β có tnc = 102 - 103 oC, và độ quay cực riêng với tia D là + 112o. Đối với dạng α không ngậm nước, tnc = 180oC, độ quay cực riêng với tia D: + 137o; dạng cân bằng có độ quay cực riêng với tia D: + 137o. Tinh thể không màu; vị ngọt. Dễ tan trong nước; không tan trong etanolete. Điều chế bằng cách thuỷ phân không hoàn toàn tinh bột bằng axit sunfuric hoặc enzim amilaza có trong mầm lúa. Việc sản xuất kẹo mạch nha cũng dựa trên nguyên tắc này.  

 M thuộc loại đisacarit có tính khử: khử được cation phức [Ag(NH3)2]+ [thuốc thử Tolen, gọi theo tên nhà nông hoá Đức Tolen Becna (Tollene Bernhard; 1841 - ?)] đến bạc kim loại; khử phức của Cu2+ với ion tactrat [thuốc thử Felinh, gọi theo tên nhà hoá học Đức Felinh Hecman Fôn (Feling Herman von; 1812 - 85)] đến đồng oxit (Cu2O). Điều đó chứng tỏ M có chứa nhóm OH semiaxetal tự do và trong dung dịch có thể chuyển hoá một phần thành anđehit.

 


Mantozơ