Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỐI AXIT

muối mà trong phân tử còn có hiđro có thể thay thế được bằng cation kim loại, vd. NaHCO3, NH4HS, Ca(HSO3)2...