Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯƠNG LƯỢNG GAM của một nguyên tố hay hợp chất

(cg. đương lượng hoá học), là số gam của nguyên tố hay hợp chất đó có thể thay thế hay phản ứng với 1,008 g hiđro (H) hoặc 8 g oxi. Trong phản ứng trao đổi, ĐLG của axit bằng khối lượng mol phân tử của axit chia cho số nguyên tử H được thay thế trong phân tử, ĐLG của bazơ bằng khối lượng mol phân tử của bazơ chia cho hoá trị của kim loại, ĐLG của muối bằng khối lượng mol phân tử của muối chia cho tổng hoá trị của kim loại trong phân tử. Trong phản ứng oxi hoá - khử, ĐLG của chất oxi hoá hay chất khử bằng khối lượng mol phân tử của chất oxi hoá hay chất khử chia cho số electron mà mỗi phân tử nhận hay cho. Cần lưu ý rằng ĐLG của một chất phụ thuộc vào kiểu phản ứng mà nó tham gia. Vd. Ba(NO3)(OH) có thể tham gia 2 kiểu phản ứng. Trong phản ứng kết tủa thành BaSO4 nó tham gia với tư cách nguồn cung cấp ion Ba2+ thì ĐLG bằng một nửa khối lượng mol phân tử (216,34 g : 2 = 108,17 g); còn trong phản ứng trung hoà, nó tham gia với tư cách nguồn cung cấp ion OH thì ĐLG bằng khối lượng mol phân tử (216,34 g).

Quan hệ giữa số mol và số ĐLG của các chất trong phản ứng được minh hoạ qua ví dụ sau:

3H2SO4 + 2 Al(OH)3          Al2(SO4)3 +   6H2O

3 mol          2 mol                     1 mol        6 mol

6 ĐLG        6 ĐLG                   6 ĐLG       6 ĐLG