Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT KHÍ

(cg. ga), trạng thái của vật chất trong đó các phân tử không thường xuyên tiếp xúc với nhau mà chuyển động hỗn loạn và chỉ tiếp xúc khi va chạm. CK không có hình dạng riêng mà chiếm hết thể tích của bình chứa. Trong nhiệt động học, phân biệt hai khái niệm: 1) Khí thực là CK có trong thực tế, các phân tử của nó đều có kích thước và giữa các phân tử có tương tác phân tử đáng kể. 2) Khí lí tưởng (mô hình lí tưởng của CK) là CK mà các phân tử được coi là các chất điểm và không tương tác với nhau trừ khi va chạm đàn hồi. Khí thực ở áp suất rất thấp (khí loãng) và nhiệt độ cao có thể xem như khí lí tưởng. Áp suất p, nhiệt độ tuyệt đối T và thể tích V của một mol khí lí tưởng liên hệ với nhau bằng phương trình trạng thái: pV = RT; trong đó R là hằng số khí lí tưởng, R = 8,3145 J/mol.K (ở đây K là đơn vị nhiệt độ Kenvin). Các trường hợp riêng của phương trình này là định luật Bôi - Mariôt, Gay - Luyxăc và Saclơ. Chuyển động hỗn loạn của các phân tử CK gọi là chuyển động nhiệt vì giữa động năng trung bình K của phân tử và nhiệt độ tuyệt đối T có hệ thứck là hằng số Bônxơman. Xt. Nhiệt động học; Phương trình trạng thái; Bônxơman (Hằng số).