Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT

 (hoá, lí), đường biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số đặc trưng cho một quá trình nào đó tại một nhiệt độ không đổi. Vd. ĐĐN của chất khí lí tưởng, biểu diễn mối quan hệ giữa áp suất p và thể tích V là một nhánh hypebôn vuông góc (định luật Bôi - Mariôt:    pV = const).  Xt. Định luật Bôi - Mariôt.