Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG THĂNG HOA

 đường biểu diễn mối quan hệ giữa áp suất hơi chất rắn và nhiệt độ (p - T) trong quá trình chất đó chuyển trực tiếp trạng thái rắn sang trạng thái hơi (quá trình thăng hoa).