Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐUN CÁCH THUỶ

 đun nóng gián tiếp qua nước, thường là để giữ ở nhiệt độ dưới 100 oC ở áp suất 1atm (hay 101.325 Pa).