Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG MÔI KHÔNG PHÂN CỰC

dung môi mà phân tử không phân cực, vd. các hiđrocacbon, cacbon tetraclorua, cacbon đisunfua, vv. Xt. Dung môi phân cực.