Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH BÃO HOÀ

dung dịch chứa lượng tối đa chất tan ở một nhiệt độ nhất định. Trong DDBH ở cùng một đơn vị thời gian, số phân tử chất tan vào dung dịch bằng số phân tử trở lại trạng thái chưa tan tạo nên một cân bằng động (xt. Dung dịch không bão hoà). Chất tan có thể là khí, chất lỏng hoặc rắn.