Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÂN BẰNG HOÁ HỌC

trạng thái của hệ phản ứng mà trong đó chỉ xảy ra các quá trình thuận nghịch. Đối với một phản ứng, ở trạng thái CBHH, tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Vd. sự phân li của axit axetic CH3COOH  H+ + CH­3COO đạt được cân bằng khi trong một đơn vị thời gian có bao nhiêu phân tử CH3COOH phân li thành ion H+ và CH­3COOthì cũng có bấy nhiêu phân tử CH3COOH được tạo thành từ các ion H+ và CH­3COO. Ở trạng thái CBHH, nồng độ của các chất trong hệ không phụ thuộc vào thời gian và thành phần của hệ này được gọi là nồng độ cân bằng.